คำนวณค่าธรรมเนียม

วิธีการคำนวณ

วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้กำหนดดังนี้

กำหนดอายุใบอนุญาต.         ค่าธรรมเนียม
1 วัน                                 300 บาท
ไม่เกิน 7 วัน                        600 บาท
ไม่เกิน 1 เดือน                     1,500 บาท
ไม่เกิน 6 เดือน                     6,000 บาท
ไม่เกิน 1 ปี                          9,000 บาท

  1. การคำนวณ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเล่นหรือให้มีการส่งชิ้นส่วนชิงโชค คูปอง หรือส่ง SMS เข้ามาชิงโชคจนถึงวันที่มีการจับรางวัล เช่น เริ่มให้ส่งชิ้นส่วน คูปอง หรือส่ง SMS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จับรางวัลในวันที่ 30 มกราคม 2560 การคำนวณอายุใบอนุญาตคำนวณได้ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเสียค่าธรรมเนียม
    ใบอนุญาต 1 ใบจำนวน 1,500 บาท

2. กรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดรายการโดยที่มีการจับรางวัลหลายครั้งในช่วงระยะเวลาการจัด เช่น ส่งชิ้นส่วนชิงโชค คูปอง หรือส่ง SMS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 และมีการจับรางวัลครั้งที่ 2 อีกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 มารวมกันจับรางวัลในครั้งที่ 2 ด้วยนั้น จะคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1 เดือน ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งที่ 2 จะต้องนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งที่ 2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท รวมแล้วค่าธรรมเนียม 7,500 บาท โดยให้คำนวณหรือออกใบอนุญาตเท่ากับจำนวนการจับรางวัลทุกครั้ง