ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ให้บริการเสริมโดยให้คำปรึกษาและบริการอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ดังต่อไปนี้

 1. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
 3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
 4. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
 5. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
 6. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
 7. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
 8. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
 9. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
 10. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
 11. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
 12. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
 13. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 14. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
 15. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
 16. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490