กฏหมายควรรู้

กฏหมายควรรู้

          “การชิงโชค” หรือคำเดิมตามกฎหมายว่า “การแถมพกหรือรางวัลว่าด้วยการเสี่ยงโชค”จะต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน จึงจะทำได้ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ใบอนุญาตในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

ใบอนุญาตในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ มีอยู่แบบเดียวเท่านั้น (พ.น.36) โดยด้านหลังใบอนุญาตจะมีลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไข ดังนี้

 1. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับ 1 ครั้ง
 2. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนี้ ให้เล่นตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 3. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตให้ผู้อื่นไปใช้
 4. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อกิจการค้าหรืออาชีพนั้น สินค้าที่จำหน่ายจะต้องเป็นไปตามราคา
  ในท้องตลาด และผู้ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในการเสี่ยง ก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อนั้นไปเสมอ
 5. ห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาตให้มีการเล่นชิงโชคได้เพียง 2 วิธีเท่านั้นคือ

          วิธีที่ 1 วิธีการเล่นโดยการส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตรอื่น ๆ มาจับสลาก และต้องจับสลากตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามไม่ให้อนุญาตโดยเด็ดขาด

          วิธีที่ 2 วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่าง ๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผล ตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลให้ใช้วิธีการเล่นโดยการพิมพ์หมายเลขของผู้ส่งข้อความที่ร่วมรายการดังกล่าวแล้วนำมาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต โดยต้องมีผู้รู้เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานในการตรวจสอบสลากและการจับสลากด้วยทุกครั้ง ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด และให้ทำรายงานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยเร็ว และมีชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับรางวัลพร้อมลายมือชื่อของพยานผู้รู้เห็นในการจับสลากด้วยทุกครั้ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

          ผู้ขายหรือจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 มิได้ เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา 30(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

               มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของศาลฎีกา

              ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้นศาลฎีกาได้วางองค์ประกอบไว้อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
 2. ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ
 3. ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
 4. ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน